Start Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Hufca

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Kraków-Nowa Huta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Hufca.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona posiada następujące niezgodności:
 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, ich treść nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • W serwisie nie jest używany jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka.
 • W serwisie istnieją grafiki, których kolor jest jedyną metodą przekazania informacji.
 • Przy linku do niektórych dokumentów do pobrania brakuje dodatkowych informacji informacje o formacie, wielkości

Wyłączenia

 • Strona posiada następujące wyłączenia:
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Dąbrowska-Hojnor.
 • E-mail: dominika.dabrowska-hojnor@zhp.net.pl
 • Telefon: 501 664 706

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Chorągwi Krakowskiej ZHP
 • Adres: ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
 • E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl
 • Telefon: 693 913 352

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Otoczenie

Przed budynkiem, na ogrodzonym terenie znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Dostęp do budynku hufca dla osób niepełnosprawnych – podjazd z poręczą, wysokość zamontowania pochwytu dostosowana dla osób poruszających się dla osób niepełnosprawnych. Dojazd do budynku – z drogi miejskiej, wyasfaltowanej, brak chodnika, utwardzonego pobocza. Niskie natężenie ruchu drogowego.

 • Wejście do lokalu

Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Do budynku można wejść z psem asystującym. Drzwi do lokalu nie otwierają się automatycznie. Drzwi do budynku – szerokość dostosowana dla osób poruszających się na wózku, możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Wysokość progów zlicowana z podłogą.

 • Wnętrze budynku:

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po lokalu – na poziomie parteru. Wejście do poziomu -1, +1 po schodach, brak windy, pochylni.

Toaleta i prysznic znajdują się na parterze – dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Wersję kontrastową.
 • Wersję z możliwością zmiany rozmiaru tekstu.
 • Wersję z widocznym fokusem.
 • Wersję z wyróżnieniem odnośników.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Hufiec ma dodatkowo ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Podjazd z poręczą, wysokość zamontowania pochwytu dostosowana dla osób poruszających się na wózku
 • Drzwi do budynku – szerokość dostosowana dla osób poruszających się na wózku, wysokość progów zlicowana z podłogą.
 • Toaleta i prysznic dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym

Inne informacje i oświadczenia

 • Hufiec nie udostępnia aplikacji mobilnej.
 • Hufiec korzysta z poczty elektronicznej.
 • Hufiec zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z hufcem w formie określonej w tym wniosku.
 • Możliwe jest zapewnienie dostępu alternatywnego na wniosek.