Start Grzechynia Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CHATY NA GRZECHYNI

 1. Chata jest własnością Lasów Państwowych, dzierżawiona przez „Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Nowa Huta”.
 2. Chata jest zarządzana i utrzymywana ze środków własnych przez Hufiec ZHP Kraków Nowa Huta zlokalizowany w lokalu w Krakowie przy ul. Kaczeńcowej 7. Bezpośredni nadzór nad chatą sprawuje komenda hufca a w szczególności Komendant oraz Kwatermistrz Hufca.
 3. Chata funkcjonuje jako obiekt gospodarczy z możliwością noclegu. Obiekt wyposażony jest w 20 miejsc noclegowych. Parter chaty podzielony jest na dwie części: Magazyn narzędziowy o ograniczonym dostępie oraz część gospodarczą wyposażoną w zaplecze kuchenne, jadalnię, salę kominkową z paleniskiem oraz pomieszczeniem umywalni. Piętro chaty składa się z dwóch pomieszczeń: Pierwsze pomieszczenie – sala noclegowa z łóżkami piętrowymi; pomieszczenie drugie – obecnie wyłączone z użytkowania ( w przyszłości zostanie zaadoptowane na cele noclegowe ).
 4. W obrębie chaty znajdują się:
  1. Studnia wykonana z kręgów betonowych z zamknięciem 
  2. Latryny dwustanowiskowe
  3. Pole namiotowe
  4. Miejsce ogniskowe
 5. Na terenie i w obrębie chaty na Grzechyni panują harcerskie obyczaje, należy przestrzegać prawa harcerskiego, przepisów korzystania z Lasów Państwowych , pożarowych oraz należy zachować ciszę leśną i kulturę osobistą.
 6. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, innych używek oraz przebywania na terenie chaty i w jej obrębie pod ich wpływem.
 7. Zabrania się niszczenia przyrody w obrębie chaty a w szczególności ścinania i niszczenia drzew, wyrzucania śmieci i odpadów sztucznych do lasu.
 8. W chacie należy obchodzić się bardzo ostrożnie z ogniem poprzez zabezpieczenie kominka przed rozprzestrzenieniem się ognia , nie należy pozostawiać rzeczy przed kominkiem , zabrania się suszenia bielizny, ubrań, obuwia na kominku i w jego pobliżu. Dopuszczalne jest zapalanie świec w Sali kominkowej na potrzeby zajęć harcerskich – po skończonych zajęciach należy zgasić wszystkie punkty świetlne – za zgaszenie ognia odpowiada opiekun grupy.
 9. Wszystkie czynności związane z rozpalaniem ognia, odkręcaniem i zakręcaniem butli gazowych, zabezpieczeniem studni z wodą powinny odbywać się pod opieką opiekuna grupy.
 10. Zabrania się nocowania w obrębie kominka przy otwartym ogniu.
 11. Przed opuszczeniem chaty należy upewnić się że bezpiecznie zagaszono ogień we wszystkich punktach  ( kominek, świece, miejsce ogniskowe )
 12. Można korzystać z miejsca ogniskowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa PPOŻ a po zakończonych zajęciach należy zagasić miejsce ogniskowe – wodą ze studni.
 13. W razie wystąpienia pożaru – należy niezwłocznie zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wyjazdu oraz w miarę możliwości zagasić ognisko pożaru lub jeśli jest to nie możliwe zawiadomić właściwe służby oraz komendę hufca.
 14. Obiekt jest wyposażony w środki ochrony PPOŻ, Apteczkę oraz oznakowane drogi ewakuacyjne z obiektu – Po dotarciu na miejsce należy zapoznać się z lokalizacją gaśnic, apteczki oraz przebiegu dróg ewakuacyjnych. Opiekun grupy odpowiada za udzielenie instruktażu ewakuacji w sytuacji zagrożenia, instruktażu z obsługi środków gaśniczych oraz wskazanie dróg ewakuacji z budynku , miejsca zbiórki.
 15. Wszystkie odpady należy zabrać ze sobą, stosując zasady segregacji. Zabrania się pozostawiania odpadów i śmieci na terenie chaty , w jej sąsiedztwie oraz w pobliskim lesie. Zabrania się wrzucania odpadów do latryny oraz zanieczyszczania przyrody środkami chemicznymi w stanie gazowym, ciekłym lub stałym.
 16. W sytuacji niezastosowania się do powyższego punktu – komenda hufca wyznacza karę 100zł za zaśmiecenie chaty lub jej otoczenia lub stosownie wyższą kwotę w sytuacji gdy usunięcie zanieczyszczeń przewyższa wskazaną kwotę.
 17. Zabrania się pozostawiania resztek jedzenia w chacie z wyłączeniem prowiantu suchego z zachowaniem odpowiedniego przechowywania w plastikowych pudełkach przeznaczonych do tego (sól, cukier, przyprawy, herbata, szczelnie zamknięte puszki z długiem terminem ważności).
 18. Zabrania się wyrzucania resztek pokarmu i popiołu do lasu a w szczególności w obrębie chaty.
 19. W chacie należy zachować ciszę nocną w godzinach 22:00 – 6:00 oraz bezwzględną ciszę nocną dla kadry w godzinach 01:00 – 6:00. Za ewentualną zmianę godzin ciszy nocnej odpowiada opiekun grupy.
 20. Obiekt jest udostępniany grupom harcerskim liczącym maksymalnie 20 osób po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu poprzez formularz dostępny na stronie hufca lub poprzez bezpośrednie zgłoszenie mailowe do komendy hufca.
 21. Komenda hufca może odmówić rezerwacji obiektu grupie bez podania przyczyny.
 22. Pierwszeństwo rezerwacji terminu mają członkowie Hufca ZHP Kraków Nowa huta.
 23. Obiekt udostępniany jest również byłbym instruktorom i harcerzom oraz sympatykom środowiska po uzyskaniu wcześniejszej zgody komendy hufca.
 24. Po zgłoszeniu i zatwierdzeniu przez komendę hufca noclegu, należy pobrać klucze do chaty – korzystanie z chaty jest na wyłączność zgłoszonej grupy. Klucze pobiera się w siedzibie hufca Kraków Nowa Huta w lokalu przy ul. Kaczeńcowa 7 w Krakowie, w godzinach dyżurów komendy hufca tj. każda „pracująca” środa w godzinach 18:00 – 20:00 lub po uzgodnieniu z komendą w innym dogodnym terminie, w godzinach pracy lokalu. 
 25. Klucze należy zwrócić do lokalu najpóźniej do następnej środy tak by kolejna grupa mogła pobrać klucze podczas dyżuru komendy hufca.
 26. Zgłaszając wyjazd na Grzechynię należy wskazać opiekuna grupy odpowiedzialnego za zachowanie porządku na miejscu, stosowanie się grupy do regulaminu chaty oraz zamknięcie chaty w sposób bezpieczny i zgodny z instrukcjami obsługi chaty.
 27. Dobrym obyczajem korzystania z chaty jest przygotowanie chaty przed wyjazdem do stanu jaki chcielibyśmy zastać gdy przybędziemy na miejsce w złych warunkach pogodowych o późnej porze – w szczególności: posprzątanie chaty, zebranie i ułożenie drewna przy kominku tak by było suche dla następnej grupy, pozostawienie porządku na piętrze, wodę należy wylać z wiader oraz innych pojemników tak by się nie zepsuła – z racji bliskiego położenia studni. Należy zakręcić wszystkie butle z gazem by uniemożliwić opróżnienie butli. Okiennice ocynkowane należy zamknąć od środka na skoble. Latryny należy pozostawić w stanie czystości. Wszystkie drzwi, zamki oraz kłódki należy przed wyjazdem zamknąć. O ewentualnych brakach , kończącym się gazie w butli, oleju do pieca itp. Należy informować komendę hufca najpóźniej przy zwrocie kluczy.
 28. Płatności za wyjazd należy uiścić w gotówce zwracając klucze do hufca razem z przedstawieniem listy osobowej oraz ilości osobo-noclegów. Za dokonanie opłaty za wyjazd odpowiada opiekun grupy.
 29. Za wszelkie szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania chaty lub wszelkiego rodzaju akty wandalizmu wyposażenia obiektu oraz otaczającej przyrody odpowiada opiekun grupy i ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody przez uczestników wyjazdu.