Start Finanse

Finanse

Kontakt

Kontakt mailowy krakownowahuta@zhp.pl

Składki członkowskie

W 2023 składka członkowska ZHP dla osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Kraków-Nowa Huta wynosi 60 zł kwartalnie.

Składkę należy wpłacić do 20 dnia kwartału, odpowiednio:
20 stycznia 2023 r.
20 kwietnia 2023 r.
20 lipca 2023 r.
20 października 2023 r.
LUB
w pierwszym kwartale za cały rok z góry.
Nie opłacenie składki w terminie powoduje usunięcie z systemu TIPI oraz brak ochrony ubezpieczeniowej.

Zuchy i harcerze opłacają składki w swoich gromadach i drużynach, a instruktorzy bezpośrednio w hufcu (przelewem na konto główne Hufca).

W przypadku opłacania składki na konto hufca, bądź odpowiednio na konto śródroczne szczepu, do którego ma się przydział, treść przelewu powinna brzmieć: „Składka członkowska NAZWISKO IMIĘ – opłacany rok czy kwartał” (przykład: składka członkowska MARIUSZ ZARUSKI – 2023 IV-VI)

Konto hufca

Konto: BNP PARIBAS nr 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646

Dane do faktur

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków
NIP: 676 234 15 99

 • Ponieważ pod jednym NIP-em obecnie są dane wszystkich hufców, dlatego za każdym razem sprawdzajcie dane!
 • Nazwa organizacji, tj. „Związek Harcerstwa Polskiego” musi być napisana przed nazwą Chorągwi.

Rozliczenia Szczepów

Rozliczenia szczepów w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 18:00-20:00 w lokalu hufca.

Oddając rozliczenie proszę pamiętać, aby dostarczyć:

 • raport kasowy w wersji drukowanej oraz elektronicznej (przesłany na adres mailowy Komendy Hufca)
 • dokumenty kasowe: faktury wraz z załącznikami (listy odbioru, listy obecności), dowody wpłaty na konto, wypłaty z bankomatów,dokumenty akcji zarobkowych
 • rozliczenia biwaków
 • faktury przelewowe i płacone kartą płatniczą
 • wykaz zakupionego sprzętu na dany miesiąc (gdy został zakupiony sprzęt pow. 50zł)
Ważne:
 • Dokumentacja finansowa z poprzedniego miesiąca musi dotrzeć do hufca najpóźniej w dniu rozliczenia szczepu w hufcu.
 • Nie ma możliwości rozliczenia faktur z opóźnieniem (np. faktur styczniowych w marcu) – faktury te nie będą przyjmowane. W tym przypadku należy wziąć ze sklepu duplikat faktury z datą na obecny miesiąc.
 • Nie będą przyjmowane również faktury z błędnymi danymi nabywcy.
Opisywanie faktur:
 • Faktury obijamy w lewym górnym rogu pieczęcią szczepu
 • Faktury opisujemy: co? kiedy? na co? w jakim celu? zostało zakupione / zużyte / wręczone (nagroda).
 • Pod opisem faktury muszą być dwa podpisy osób potwierdzających (np. komendant i skarbnik szczepu)
 • Do każdej faktury za konsumpcje, kino, basen itp – potrzebna jest imienna lista obecności (z podpisami uczestników)
 • Do każdej nagrody powyżej 10 zł – lista odbioru nagród
Inne dokumenty:
 • Z rozliczeniem przynosimy również potwierdzania wypłaty środków z bankomatu oraz przekaz pocztowy – potwierdzenie wpłaty na konto.
 • Aby rozliczyć bilety lub paragony za przejazd – robimy listę pt. „zwrot kosztów podróży” (lp, imię nazwisko, kwota, podpis potwierdzający zwrot pieniędzy)
 • Bilet PKP (ważne aby był z NIPem PKP) – jest dokumentem finansowym, opisujemy jak faktury za przejazd, najlepiej bilet przyczepiony do kartki A4 i na niej opis. Zalecane jest jednak kupowanie biletów na fakturę.
 • Przy zakupie sprzętu powyżej 50 zł należy uzupełnić plik „Wykaz zakupionego sprzętu” i podesłać go na maila Komendy Hufca. Należy dokonać kserokopii lub skanu faktury, na której znajduje się zakupiony sprzęt i dostarczyć mailowo/osobiście do skarbnika hufca.

Biwaki

Krótka instrukcja obsługi biwaku ze strony formalnej

Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne prowadzimy na podstawie pozwolenia 2015/959/OR – „Zbiórka publiczna nowohuckich harcerzy”.

Zgłoszenie:
Wniosek o udzielenie zgody na zbiórkę publiczną wysyłamy do Komendy Hufca na adres mailowy Komendy

minimum 3 dni przed akcją

Przeprowadzenie:
Po otrzymaniu zgody na zbiórkę od Komendy Hufca można przystąpić do przeprowadzenia akcji.
W trakcie zbiórki należy pamiętać o podstawowych obowiązkach:

1. Wszyscy kwestujący muszą posiadać identyfikatory
Na identyfikatorze muszą się znajdować następujące informacje:
– imię i nazwisko zbierającego
– nazwa zbiórki – ZBIÓRKA PUBLICZNA NOWOHUCKICH HARCERZY
– cel zbiórki – prowadzenie całorocznych zajęć oświatowo-wychowawczych formami pracy charakterystycznymi dla ZHP; podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej; dofinansowanie obozów letnich, zimowisk i biwaków
– organizator – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Kraków-Nowa Huta
– numer zbiórki publicznej – 2015/959/OR
– termin i miejsce prowadzonej zbiórki.
2. Datki zbierane są do nieprzeźroczystych, zaplombowanych skarbon, opisanych informacjami:
– nazwa środowiska kwestującego (szczep, drużyna itp.)
– nazwa zbiórki – ZBIÓRKA PUBLICZNA NOWOHUCKICH HARCERZY
– cel zbiórki – prowadzenie całorocznych zajęć oświatowo-wychowawczych formami pracy charakterystycznymi dla ZHP; podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej; dofinansowanie obozów letnich, zimowisk i biwaków
– organizator – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Kraków-Nowa Huta
– numer zbiórki publicznej – 2015/959/OR
– termin i miejsce prowadzonej zbiórki.
3. Biorący udział w zbiórce muszą być regulaminowo umundurowani, w przypadku osób niepełnoletnich obecny musi być opiekun.

Rozliczenie:

Zbiórkę rozliczamy u Skarbników Szczepów dostarczając protokoły przeliczenia pieniędzy oraz w przypadku wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy Szczepu/Hufca, potwierdzenie z banku.

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty są też dostępne w e-Biurze Hufca

Wzór dokumentu Rozszerzenie
Raport kasowy XLSX Pobierz
Wykaz zakupionego sprzętu  XLS Pobierz
 ODS Pobierz
Zbiórki publiczne
Zgłoszenie zbiórki publicznej DOC Pobierz
Protokół z przeliczenia pieniędzy (samoliczący – kliknij dwukrotnie w tabelę) DOCX Pobierz
Protokół z przeliczenia pieniędzy PDF Pobierz
Inne
Instrukcja Lefthand dla kwatermistrzów HAZ i HAL PDF Pobierz
Lista odbioru nagród XLS Pobierz
Biwaki
Dokumenty biwaków

* W drukach nie należy zmieniać rozmiaru ani rodzaju fontów.